คู่มือ/แนวปฏิบัติ

คู่มือ/แนวปฏิบัติ กลุ่มงานนิติกร
คู่มือและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
คู่มือและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
แนวทางการยืมใช้พัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2965/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2563 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทน [แบบฟอร์มขอเผยแพร่]
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3417/2562 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2562 เรื่องยกเลิกและเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา [แบบฟอร์มขอเผยแพร่]
ผนวก จ (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562)
ผนวก ง (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562)
ผนวก ค (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562)
ผนวก ข (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562)
ผนวก ก (แนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562)
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4090/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562
ภาคผนวกคำสั่งจังหวัดพังงา
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 4091/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562
วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด งบภาค ที่หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
ระเบียบเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561