นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ COVID – 19 จังหวัดพังงา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูผา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และนายประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ COVID–19 จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยยังพบว่าจังหวัดพังงายังเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 เป็นระยะเวลา 315 วันติดต่อกัน ซึ่งทุกภาคส่วนต่างๆทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น ท้องที่ และระดับหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. และทุกภาคส่วนทั้งหมด ยังคงมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการของ ศบค. และมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การค้นหาในชุมชน และกลุ่มเสี่ยง จากการตรวจผลในแล็ปยังคงมีผลเป็นลบทั้งหมด
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังคงเน้นวิธีการตรวจหน้าประตู คือ การตรวจผู้คนที่เข้าไปในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และทุกๆสถานที่ รวมทั้งแบบเคาะหน้าประตูบ้านในทุกชุมชน ส่วนสถานที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในขณะนี้ คือ ตลาดนัดและตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมตัวกันของผู้คนที่มาจากหลายสถานที่จึงต้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ทุกครั้ง