ประวัติสาธารณสุขจังหวัดพังงา

 

 

วิสัยทัศน์

"องค์กรแห่งความสุข ทันยุคเทคโนโลยี เพื่อคนพังงาสุขภาพดี มีมาตรฐานสากล"

S : Standard H : Happiness I : Intelligence P : Phang-nga

"Word Standard Happiness Organization with Intelligence for Phang-nga People"

 

พันธกิจ

"สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน"

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. การสร้างกระแสทางสังคมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

4. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ

 

เป้าหมาย

"ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

 

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก ให้ประชาชนมีบทบาทสร้างและมีภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ

2. เฝ้าระวังระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ในด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพ

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5. ประสานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ

6. พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

เดิมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เรียกว่า"แผนกสาธารณสุขจังหวัดพังงา" ไม่ปรากฎปีที่ก่อสร้างเนื่องจากหลักฐานได้เสียหายไป เนื่องจากเพลิงไหม้เมื่อปี 2511 แต่เท่าที่ทราบจาก นพ.รัตน์ ฤาวราภา อดีตนายแพทย์อนามัยจังหวัดพังงา กล่าวว่า แผนกสาธารณสุขจังหวัดพังงาเริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ

พ.ศ. 2458 โดยเช่าบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ

ปี พ.ศ.2473 ได้มีการจัดสร้างบ้านพักและศาลากลางจังหวัด ในสมัยขุนประดิษฐ์ โอสถการ ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัด จึงได้อาศัยบ้านพักปฏิบัติงานด้านการรักษา และศาลากลางจังหวัดปฏิบัติด้านสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2495 "แผนกสาธารณสุขจังหวัดพังงา" เปลี่ยนเป็น "แผนกอนามัยจังหวัดพังงา" ต่อมาได้ใช้สถานีอนามัยชั้นหนึ่งของเทศบาลเมืองพังงา เป็นสถานที่ปฏิบัติด้านรักษาพยาบาล และใช้เป็นที่ทำการอนามัยจังหวัดชั่วคราวในสมัย นพ.ประกอบ บุญมงคล เป็นนายแพทย์อนามัยจังหวัด

ปี พ.ศ. 2512 กรมอนามัย ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน 500,000 บาท ปี

ปี พ.ศ. 2513 สมัยนายแพทย์นิยม นาคฤทธิ์ นายแพทย์อนามัยจังหวัดพังงา ได้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ 1 หลัง เป็นอาคารตึก 2 ชั้น ทันสมัย วงเงิน 200,000 บาท โดยนายดิเรก เชื้อทองฮัว คหบดีของจังหวัดพังงาเป็นผู้อุทิศให้ ชื่อ "ตึกเชื้อทองฮัว"