ผู้บริหาร

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

เบอร์โทรติดต่อ 0-7644-0623

 

นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

นายสุเทพ รักเมือง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

นายเสวก เกิดลาภ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

นายพรศักดิ์ มธุรส

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

นายธนากร ศฤงคารชยธวัช

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา