รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับ ผอ.สนง. ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ และคณะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เรือนจำจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและทีมวิทยากรจาก สสจ.พังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายอาคม ภู่ศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของเพื่อนผู้ต้องขังอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีแกนนำในเรือนจำจังหวัดพังงา เข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน