สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ข้อมูลปี พ.ศ. 2564

  • จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน  1 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน  8 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 64 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน  2 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน  7 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน  1 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาล จำนวน  2 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน  2 แห่ง
ศูนย์การแพทย์เขาหลัก จำนวน  1 แห่ง
สถานพยาบาลเรือนจำ จำนวน  2 แห่ง

 

  • จำนวนสถานพยาบาลเอกชน จังหวัดพังงา
คลินิกเวชกรรม จำนวน 46 แห่ง
คลินิกทันตกรรม จำนวน 13 แห่ง
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 52 แห่ง

 

  • จำนวนสถานที่จำหน่ายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน [ขย.1] จำนวน 47 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ [ขย.2] จำนวน 27 แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ [ขยบ.] จำนวน  8 แห่ง
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ [ผยบ.] จำนวน  3 แห่ง
ร้านขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2, 3, 4 ในคลินิก [คจ.2 รพ.] จำนวน 23 แห่ง
ร้านขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 [ขจ.2] จำนวน 15 แห่ง