สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยจากงานประจำ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ในยุคดิจิทัล”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูผา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยจากงานประจำ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ในยุคดิจิทัล” โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข่ารับการิอบรมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ในสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพังงา รวม 105 คน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดการอบรม ครั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.พังงา ดำเนินการจัดการอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรม เพื่อบริการสุขภาพในยุคสังคมดิจิทัล จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างทีมพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา(Facilitation) ด้านงานวิชาการในระดับจังหวัด อำเภอ และโรงพยาบาลและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านผลงานวิชาการ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ สามารถต่อยอดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการระดับเขต กระทรวง รวมทั้งระดับอื่นๆที่จัดให้มีขึ้น และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระ คือ ดร.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร ร่วมเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรมในครั้งนี้