เอกสารจัดหาคอม

ตัวอย่างการบันทึกรายงานจัดหาคอมพิวเตอร์

***ต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทร และอีเมลให้ครบก่อนกดตกลง

กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

  • แนวทางนี้ทุกจังหวัดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว
  • รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตรงคุณสมบัติกระทรวง ICT ประกาศ คณะกรรมการระดับจังหวัดมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตอบกลับหน่วยบริการภายใน 30 วัน หลังจากพิจารณา
  • รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงคุณสมบัติกระทรวง ICT ประกาศ  คณะกรรมการระดับจังหวัดส่งให้คณะกรรมการระดับกระทรวงให้ความเห็นชอบ กระทรวงตอบกลับภายใน 30 วัน
  • โปรดทำความเข้าใจและดำเนินการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนดำเนินการดังนี้ [สสจ.พังงา][หน่วยงานในสังกัด]

  1. สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จะจัดซื้อในแต่ละปีงบประมาณ
  2. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท [ได้ที่นี่]
  3. คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดให้มีการประชุม 3 เดือนครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง ต.ค.,ม.ค.,เม.ย. และก.ค.)
  4. รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทและเกิน 5 ล้านบาท  (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญาตามแบบฟอร์ม)  [Download แบบฟอร์ม]
  5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [Download แบบฟอร์ม]
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 2563