เอกสารตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ตามแนวทางของกกระทรวงสาธารณสุข  

  • ระดับ รพท, รพช. สุ่มตรวจ เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 40 ตัวอย่าง และ ผู้ป่วยใน 40 ตัวอย่าง
  • ระดับ รพ.สต. สุ่มตรวจ เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 40 ตัวอย่าง

ขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  1. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนระดับอำเภอทุกอำเภอ
  2. สุ่มตรวจเวชระเบียนตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข [Download คู่มือที่นี่][Download แนวทาง] 
  3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบเวชระเบียน และจัดส่งจังหวัด ดังต่อไปนี้

3.1 รายงานผลการตรวจสอบ แยกไฟล์รายหน่วยบริการ ตามไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูล [Download ไฟล์ที่นี่]

3.2 รายงานผลในภาพรวมอำเภอ และภาพรวมโรงพยาบาล ตามไฟล์สรุป [Download แบบฟอร์ม] (รายงานจังหวัดภายใน 31 พฤษภาคม 2560 ที่ jddcom@gmail.com)

4.ส่งไฟล์ ข้อ 3.1 และ 3.2 ถึงจังหวัดภายใน 31 พฤษภาคม 2560 ที่ jddcom@gmail.com