แบบฟอร์มของกลุ่มงาน

แบบฟอร์มใบลา
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วยใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ขออนุญาตไปต่างประเทศ ใบลาพิธีฮัจย์
ใบลาอุปสมบท ใบขอยกเลิกวันลา

 

แบบฟอร์มงานการเงิน
สัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

 

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แบบประเมินผลงาน เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบขอลาออก ตาม พรบ. ๒๕๕๑ แบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล ฟอร์มข้อเสนอแนวคิด
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เอกสารเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ แบบประเมินพนักงานราชการ
ตัวอย่างการประเมินพนักงานราชการ แบบฟอร์มนับเกื้อกูล
บจ ๒ บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) แบบฟอร์มขอโอน
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) แบบใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลช.๒)
แบบใบสมัครพนักงานราชการ แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
หนังสือรับรองสถานภาพ ขรก./รับรองเงินเดือน หนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา เลื่อนข้ารารชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครไปปฏิบัติงานหน่วยพยาบาลไทยไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2556
แบบฟอร์มขอรับคำตอบแทน แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานราชการ
แบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงใน การขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานสาธารณสุข ใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียดพนักงานกระทรวง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานกระทรวง
หนังสือลาออกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบบประเมินพนักงานกระทรวง
แบบประเมินพนักงานราชการ รายชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นภาษาอังกฤษ
แบบประเมิน ว.34 (สายงานประเภททั่วไป) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่ความตาย หลักฐานการขอทำทะเบียนประวัติรับราชการ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
1.ประกาศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
2.ตัวอย่างแบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB 1

 

แบบฟอร์มงานธุรการ
บจ ๒ บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข แบบคำขอหนังสือรับรองสถานภาพของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กับ ธอส
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กบจ1บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ)
บจ1บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ) บจ1บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(พนักงานราชการ)
เครื่องแบบสิทธิประโยชน์เครื่องราช เครื่องแบบสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
เครื่องแบบสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ เครื่องแบบสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ อธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน template
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา ตัวอย่างหนังสือภายนอก
ตัวอย่างหนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน
แบบฟอร์มคำสั่ง ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่ง
หนังสือภายนอกและคำสั่งเสนอ ผวจ. ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยาม

 

แบบฟอร์มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แบบฟอร์มข้อมูลคนพิการ ปี 2555

 

แบบฟอร์มงานยานพาหนะและพัสดุ
แบบฟอร์มใบขออนุญาติใช้รถยนต์ แบบฟอร์มรายงานแจ้งความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ2560 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 

แบบฟอร์มงานส่งเสริม
มาตราฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี2559 แนวทางการปฏิบัติและดำเนินงาน MCATT
แบบฟอร์มผู้พิการทางขา แนวทางการดำเนินงานเก็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
แนวทางการดำเนินงานลดหวานมันเค็ม ลดอ้วน ลดโรค มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก-มค56
แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปี 2557

 

แบบฟอร์มงานคุ้มครองผู้บริโภค
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการจัดซื้อยา แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์

 

แบบฟอร์มงานนิติกร
แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แบบรายงานผลการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการใช้รถยนต์ราชการ

 

แบบฟอร์มงานแพทย์แผนไทย
เอกสารการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมฯ แบบการคำนวณคะแนน ผลการประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.)