โปรแกรมเอกสารของหน่วยงาน

งานส่งเสริมสุขภาพ
BNutri-GSP[โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็ก 0-18 ปี]

 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เอกสารแนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558

 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วัคซีนป้องกันเอชพีวี การปรับรหัสวัคซีนในงาน EPI 
แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2559
Direction of EPI vaccine in AEC แนวทางการให้บริการวัคซีนโปลิโอ
การดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในระดับนานาชาติ
และแนวทางการดำเนินงานในประเทศไทย
แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ
การเก็บกลับและทำลาย Trivalent OPV คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทำลาย Trivalent OPV ในระดับจังหวัด
แนวทางการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน การประเมินความสำเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก tOPV เป็น bOP
หนังสือแจ้งโครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด
Polio and Measles Eradication Projects 
หนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวข้องกับการใช้วัคซีนMMR การปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ ๒ จากอายุ ๗ ปี เป็นอายุ ๒ ปีครึ่ง

 

งานพัฒนายุทธศาสตร์
แนวทางการนำมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
คำอธิบายแบบและเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ภาคผนวกแนวทางการนำมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ