[2020-12-01]ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิตอล และการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน

[2020-12-01]ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิตอล และการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน

Download