ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

649 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

e-mail : phangnga.health@moph.mail.go.th

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

0-7648-1721
0-7648-1722
0-7648-1723
0-7648-1725
0-7648-1726

หมายเลขโทรสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

0-7648-1724

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

0-7644-0623

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

0-7644-0625

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

0-7644-0624

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

นพ.สสจ. 101 ผชช.ว. 102
ผชช.ส. 103 ผชช.ว.2 104
จบส.8 105 สำนักเลขา 106,107
ห้องวอลลูม 108

 

งานพัฒนายุทธศาสตร์
หัวหน้าฝ่าย 301 เจ้าหน้าที่ 302,303
หัวหน้างาน IT 304,218

 

งานประกันสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 401 เจ้าหน้าที่ 402,403

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหาร
หัวหน้างานบริหาร 201 โทรสาร (หัวหน้าบริหาร) 221
หัวหน้างานธุรการ 202 เจ้าหน้าที่ 203
นิติกร 204
งานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 205 เจ้าหน้าที่ 206,226
งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ 207 เจ้าหน้าที่ 208
งานยานพาหนะ
หัวหน้างานยานพาหนะ 223
งานการเงิน
หัวหน้าการเงิน 209 เจ้าหน้าที่ 210, 219, 224, 225
คลังพัสดุ 211 ห้องถ่ายเอกสาร 212
ห้องยานพาหนะ 213 ประชาสัมพันธ์ 214, 220
ห้องประชุม 1 215 ห้องประชุม 2 216
ห้องประชุม 3 217

 

งาน EMS
หัวหน้าฝ่าย 1301 เจ้าหน้าที่ 1301

 

งานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้าฝ่าย 1401 เจ้าหน้าที่ 1402

 

งานพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้าฝ่าย 1501 เจ้าหน้าที่ 1502

 

งานทันตสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่าย 1601 เจ้าหน้าที่ 1602, 1603

 

งานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1701 เจ้าหน้าที่ 1702

 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้าฝ่าย 1801 เจ้าหน้าที่ 1802

 

งานคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้าฝ่าย 1901 เจ้าหน้าที่ 1902, 1903

 

งานยาเสพติด
หัวหน้าฝ่าย 1904 เจ้าหน้าที่ 1904

 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่าย 1101 เจ้าหน้าที่ 1102

 

งาน PCU
หัวหน้าฝ่าย 1201 เจ้าหน้าที่ 1202

 

งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้าฝ่าย 251 เจ้าหน้าที่