ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

649 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

e-mail : phangnga.health@moph.mail.go.th

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

0-7648-1721
0-7648-1722
0-7648-1723
0-7648-1725
0-7648-1726

หมายเลขโทรสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

0-7648-1724

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

0-7644-0623

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

0-7644-0625

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

0-7644-0624

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

นพ.สสจ. 101 ผชช.ว. 102
ผชช.ส. 103 ผชช.ว.2 104
จบส.8 105 สำนักเลขา 106,107
ห้องวอลลูม 108

 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 201 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 205 , 206 , 226
งานธุรการ 202 , 203 กลุ่มงานกฎหมาย 230
งานพัสดุ 207 , 208 , 227 กลุ่มงานโรคติดต่อ 1401 , 1402
งานการเงิน 209 , 210 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 211 , 252
คลังพัสดุ 211 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 301 , 302 , 303
ห้องถ่ายเอกสาร 212 กลุ่มงานประกันฯ 401 , 402 , 403
ห้องยานยนต์ 213 กลุ่มงาน อวล. 1101 , 1102
ห้องประชาสัมพันธ์ 214 , 220 กลุ่มงาน พคบ. 1501 , 1502
ห้องประชุม1 215 กลุ่มงานทันตฯ 1601 , 1602 , 1603
ห้องประชุม2 216 กลุ่มงานส่งเสริมฯ 1701 , 1702
ห้องประชุม3 217 กลุ่มงาน NCD 1801 , 1802
สำนักเลขา 106 , 107 กลุ่มงาน คบส. 1901 , 1902 , 1903
งาน IT 218
งานรักษาฯ 1201